Dzisiaj jest: 7 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Donata, Herman, Rufin

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

PROJEKTU "ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY"

1. Cele i zadania programu:
- zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, oferta zagospodarowania czasu wolnego dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie  w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia,  oraz w gminach najsłabiej usportowionych;
- wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci  i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących na danym  obszarze;
- stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych;
- udział animatorów i ich grup w różnorodnych akcjach, programach  i imprezach organizowanych w szczególności na obiektach „ORLIK”;
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów.

- W ramach zawartej umowy zostanie zrealizowanych, przez każdego animatora, w okresie marzec – czerwiec 2012 r. oraz wrzesień- grudzień 2012r., po 54 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w Dzienniku Pracy Animatora.
- W I i II półroczu 2012 systemem objętych zostanie po ok. 2 838 animatorów ze wszystkich 16 województw, dla których w ramach programu  przeznaczone zostaną środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości do 800,- złotych brutto / osobę.

2. Uczestnicy – adresaci programu
Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy, organizatorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający  do tego uprawnienia (minimum instruktorskie).

3.  Kryteria zgłoszeń
wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;

warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno-szkoleniowe, deklaracja o zabezpieczeniu dopłaty ze środków samorządowych lub innych źródeł (I część wynagrodzenia, co najmniej równorzędna dotacji MSiT) i nie pobieranie wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów. Przy zatrudnieniu w Klubie prowadzącym szkolenie sportowe zaleca się, aby „animator” pracował z "nową grupą" dzieci i młodzieży;

wniosek winien zawierać deklarację wnioskodawcy o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym - minimum 800,- złotych   (brutto);

zgłoszenia kandydatów, powinny być podpisane przez osoby upoważnione wnioskujących jednostek oraz przedstawiciela samorządu terytorialnego; wnioski należy kierować do Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych, zgodnie z podanymi przez nich terminami.

4.  Sposób wyboru uczestników
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy powołuje komisję wojewódzką w skład której powinni wchodzić przedstawiciele: SZS, LZS, wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia kultury fizycznej, Kuratorium Oświaty oraz komórki organizacyjnej ds. kultury fizycznej samorządu wojewódzkiego;
komisje wojewódzkie po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów w terminie do dnia 20 lutego 2012 r I edycja i do 20 sierpnia 2012 roku II edycja., a zbiorcze listy zakwalifikowanych animatorów  przesyłają do Zarządu Głównego SZS;

kandydatów do udziału w w/w projekcie mogą zgłaszać:
- stowarzyszenia kultury fizycznej działające w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych (UKS, SKS, MKS, LUKS, Wyznaniowe UKS, itp.),
- stowarzyszenia działające na rzecz szkolnej kultury fizycznej,
- inne stowarzyszenia,

Kryteria uwzględniane przy wyborze:
- środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym i patologiami;
- różnorodność dyscyplin, szeroka oferta zajęć;
- powszechność udziału i zasięg oddziaływania;
- max . 1-2 kandydatów z jednej sekcji /klubu/.

Ewentualne odwołania od komisji wojewódzkich rozpatruje Komisja projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży” powołana przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.

5.  Zasady finansowania.
Dofinansowaniem objętych zostanie w I i II edycji po 2 838 osób, w/g przyznanego dla każdego województwa limitu uczestnictwa (podziału dokonano na podstawie danych GUS  dotyczących populacji dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat w każdym z województw za 2010 rok);
- Okres finansowania I edycji:  3 miesiące w okresie od 1 marca do 20 czerwca 2012 r.;
- Okres finansowania II edycji:  3 miesiące w okresie od 3 września do 3 grudnia 2012 r.;
- Wysokość dofinansowania ze środków MSiT: 800,- złotych (brutto) / osobę,

6.  Sposób realizacji zadania
- z wyłonionymi – w wyniku przeprowadzonej procedury animatorami sportu dzieci i młodzieży  –  zawiera się indywidualne umowy.
- umowy zostaną zawarte na okres 3 miesięcy w przedziale czasowym I edycja od 1 marca do 20 czerwca 2012r.; II edycja od 3 września do 3 grudnia 2012 r.
- zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa.
- animatorzy w sprawozdaniu z realizacji umowy przedstawią wyniki  i  osiągnięcia swojej pracy (np. udział  swoich podopiecznych w  zawodach, zajęte przez nich miejsca, itp.)

7.  Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
- nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Rozwoju I Promocji Sportu  Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki      z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
- Zarząd Główny SZS oraz wojewódzkie SZS dokonują kontroli i oceny realizacji zawartych  umów oraz rozliczają i opracowują okresowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
- kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji projektu, ZG SZS przedkłada do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu MSiT.