Dzisiaj jest: 26 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

STATUT
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie

Miejski Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla zdrowia aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Miejski Szkolny Związek Sportowy w swojej działalności utożsamia się z zadaniami i celami Zarządu Głównego o Związku Szkolnego Sportowego  tj.
1. Rozwija kulturę fizyczną  a w szczególności  wychowanie fizyczne i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
2. Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa  w dziedzinach: kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i ochrony środowiska.
4. Może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku.
5. Szczególnym celem Związku jest wyrównywanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej a w szczególności  tych dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i  socjalne, szans  rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
6. Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie

Rozdział  I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę – Miejski Szkolny Związek Sportowy, w skrócie MSZS i jest zwany dalej Związkiem.

§  2

Terenem działania Związku jest obszar Powiatu Grodzkiego i Powiatu Ziemskiego, a siedzibą władz – miasto Chełm.

§  3

1. MSZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną
2. MSZS jest organizacją o celach nie zarobkowych
3. Związek jest członkiem Zarządu Głównego i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej

§  4

Związek działa zgodnie z  Ustawą o Sporcie, Ustawą o stowarzyszeniach, Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§  5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§  6

Godłem Związku jest stylizowany orzeł (gryf), koloru białego umieszczony na okrągłej  czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są litery „SZS” koloru czerwonego. Flaga Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami: czerwonym, żółtym czerwonym biegnącym podłużnie w dolnej części flagi. W górnej części na jej środku znajduje się godło Związku.

§ 7

1. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszystkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.
2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu swych członków.
3. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników

 

 

Rozdział  II
Cele i środki działania

§  8

Celem Związku jest:
1. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2. Uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej na zdrowych wszechstronnie rozwiniętych prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Inspirowanie, różnych  środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej
4. Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży szkolnej
5. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia

§ 9

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo.
3. Rozwijanie sieci szkolnych, uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych regulaminowych  i  z osobowością prawną.
4. Programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów sportowych.
5. Doskonalenie i szkolenie działaczy dla potrzeb sportu szkolnego.
6. Współpracę z Zarządem Głównym i Wojewódzkim w zakresie spraw wynikających ze statutu Związku.
7. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
8. Organizowanie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
9. Współdziałanie  w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
10. Wydawanie publikacji z zakresu kultury fizycznej i sportu.
11. Działanie na rzecz rozbudowy przyszkolnych obiektów sportowych i rozszerzenia bazy sportowej.
12. Prowadzenie szkoleń proobronnych dla młodzieży

Rozdział  III
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Uczestników
3. Wspierających
4. Honorowych

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Związku mogą być Samorządowe Jednostki Oświatowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz inne jednostki kultury fizycznej z osobowością prawną.
2. Członkami  zwyczajnymi  mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami SZS.

§ 12

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba pełnoletnia uznająca statutowe cele Związku oraz niepełnoletni uczniowie przyjęci przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji  za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Członkom uczestnikom przysługują  prawa wynikające ze statutu, regulaminów jednostek organizacyjnych i regulaminowych  Związku

§  13

Członkom wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca, popierająca i wspomagająca finansowo i organizacyjnie realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

§  14

Członkowie zwyczajni Związku maja prawo:
1. Uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli  w  Zjeździe  Delegatów MSZS
2. Zgłaszanie postulatów i wniosków do władz Związku
3. Otrzymywanie od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności
4. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Związek

§  15

Członkowie wspierających mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem prawa wyborczego.

§  16

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§  17

Do obowiązków członków należy:
1. Przestrzeganie statutu Związku, regulaminów i uchwał władz Związku.
2. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych
3. Czynne uczestnictwo w życiu sportowym i organizacyjnym Związku
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§  18

Członkostwo ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku
2. Wykluczenie za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Związku
3. Rozwiązanie się Związku .

§  19

Członkom zwyczajnym, za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków  za  aktywność  na polu krzewienia kultury fizycznej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze, przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
1. Pochwały ustne
2. Nagrody
3. Dyplomy i odznaki honorowe

§  20

W stosunku do członków zwyczajnych, za naruszenie postanowień statutu lub władz Związku stosowane są następujące kary:
1. Upomnienie ustne
2. Upomnienie pisemne
3. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie

Rozdział IV
Władze Związku

§  21

Władzami Związku są:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd MSZS
3. Komisja Rewizyjna MSZS

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

Członkowie władz pełnią  swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu MSZS lub jednostek regulaminowych. Jeżeli  inne  postanowienia statutu nie stanowią  inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy  czym dla ich ważności  wymagana jest obecność co  najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Nie można łączyć członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

Zjazd Delegatów

§  22

Najwyższa władzą Związku jest Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd MSZS.

§  23

1. Zjazd Delegatów  może być zwyczajny i nadzwyczajny
2. Zwyczajny Zjazd zwoływany jest co 4 lata
3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości Delegatom nie później  niż  14 dni przed Zjazdem.

§  24

Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd na podstawie:
1. Uchwały poprzedniego Zjazdu
2. Uchwały Zarządu MSZS
3. Wniosku Komisji Rewizyjnej
4. Wniosku uchwalonego, co najmniej 1/3 liczby członków Związku.

Nadzwyczajny zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§  25

W  Zjeździe  Delegatów  biorą udział z głosem stanowiącym: członkowie ustępujących władz, delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych MKS, SKS, UKS zgodnie z ordynacją wyborczą ustaloną przez Zarząd Główny SZS.

§  26

W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1. Członkowie władz Związku oraz członkowie honorowi i wpierający, którzy nie zostali wybrani delegatami.
2. Osoby zaproszone przez Zarząd

§ 27

1. Uchwalenie kierunków działalności  programowej Związku
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku
3. Udzielenie absolutorium władzom Związku
4. Wybór Zarządu ,Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Wojewódzki
5. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych do Związku przez Delegatów oraz władze Związku.

Zarząd MSZS

§  28

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd MSZS.

§ 29

Zarząd MSZS składa się z  9 - 13 członków  wybranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu.

§ 30

1. Zarząd wybiera ze swego grona  Prezydium w składzie 5 osób w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów i urzędującego członka Zarządu
2. Prezydium działa w okresie między posiedzeniami Zarządu.
3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§  31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak dwa razy w roku, natomiast posiedzenia Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwał Zjazdu
3. Kierowanie działalnością Związku na obszarze swojej działalności
4. Współdziałanie z Zarządem Głównym i Zarządem Wojewódzkim Związku
5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów
6. Uchwalanie i realizowanie budżetu
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Związku i jednostek regulaminowych.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub zawieszenia członka
9. Powoływanie komisji, zespołów stałych, okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności.
10. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
11. Przyjmowanie informacji o działalności Prezydium
12. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna

§  33

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§  34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i   sekretarza.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Związku z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
2. Przedstawianie na Zjeździe Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi doradczym..
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

Kooptacja władz

§35

W przypadku ustąpienia członków władz, mogą one zastosować prawo kooptacji.  Liczba członków władz pochodzących z kooptacji, nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział  V
Terenowe jednostki organizacyjne i regulaminowe Związku

§36

Jednostkami organizacyjnymi Związku są: Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe będące zarejestrowanymi stowarzyszeniami i posiadające z tego tytułu osobowość prawną.

§ 37

Jednostkami regulaminowymi Związku są  MKS, SKS i  UKS funkcjonujące przy szkołach nie posiadające osobowości prawnej.

Rozdział  VI
Majątek i fundusze Związku

§38

Na majątek Związku składają się:
1. Ruchomości
2. Nieruchomości
3. Fundusze

Na fundusze Związku składają się:
1. Składki członkowskie
2. Wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek
3. Dotacje, darowizny, subwencje
4. Dochody z pozostałej działalności statutowej Związku, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych

§ 39

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Prezydium Zarządu - Prezesa  i  Wiceprezesa  oraz inne osoby upoważnione uchwałą Zarządu.

§40

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana  jest zgoda Zarządu

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§41

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów Delegatów Zjazdu przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§42

1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały większości 2/3 głosów Delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określić tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.