Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma

Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu

Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowany jest na podstawie umowy zawartej przez Ministerstwem Sportu i Turystyki i Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego na II edycję   3 miesięczną  w okresie wrzesień – grudzień 2012r.

1. Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy woj. SZS, a konkretną osobą –„Animatorem”, zostanie zrealizowane w okresie II edycji 2012 r. 54 godzin zegarowych zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora”

2. Zlecający może , w przypadku zgłoszenia przez stowarzyszenia działające na rzecz szkolnej kultury fizycznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zlecić „Animatorowi” funkcję organizatora zawodów sportowych jako kierownikowi grupy wolontariuszy młodzieżowych, których szkoli i wdraża do praktycznej pracy.

3. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku pracy Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków centralnych ( MSiT ) i wypłacane będzie przez woj. SZS po wykonaniu umowy.

4. Rozliczenie pierwszej części wynagrodzenia animatora, która stanowi zgodnie z ogólnymi założeniami 50% ogólnej kwoty i pochodzi z innych źródeł (nie ze środków MSiT ), jest dokonywane przez władze klubu /stowarzyszenia/, który powinien posiadać odpowiednią dokumentację w tej sprawie.

Dokumentacja zajęć w ramach tej części wynagrodzenia może być prowadzona w „Dzienniku pracy Animatora” lub w innej przyjętej przez klub formie.

5. Ustala się, że w ramach w/w 54 godzin (pkt. 1), „Animator” prowadzący zajęcia szkoleniowe może przeznaczyć do 6 godzin na udział w zawodach sportowych. Natomiast „Animator - organizator imprez sportowych” do 24 godzin może przeznaczyć na szkolenie, a do 30 godzin na bezpośrednią pracę wraz z grupą szkoleniową przy organizacji i sędziowaniu imprez i zawodów sportowych.

6. Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi 18 do 24 osób, chyba że przepisy dot. prowadzenia zajęć (bezpieczeństwa) w konkretnej dyscyplinie sportu stanowią  inaczej.

7. Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednostki treningowej powinna wynosić nie mniej niż 90 minut.

8. Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W celu umożliwienia kontroli zawierający umowę „Animator” przedstawia harmonogram godzin i miejsce planowanych zajęć (w/g wzoru).

10. Przy rozliczaniu umowy „Animator” przedstawi w „Dzienniku pracy Animatora” efekty swojej pracy i inne, np. sportowe osiągnięcia.